Úsek výchovného poradenstva

 

Profesijná orientácia

 • individuálne a skupinové psychologické vyšetrenia identifikácie výkonu
 • zisťovanie záujmov a osobnostných predpokladov v súlade s  profesiografiou
 • individuálne a skupinové poradenstvo žiakom 2. stupňa ZŠ oblasti usmerňovania profesijných želaní
 • poradenstvo pri výbere strednej školy
 • poradenstvo pri výbere  vysokoškolského štúdia
 • poradenstvo pri výbere povolania

Prevencia sociálno-patologických javov

 • pracovné porady KPDZ ZŠ  a SŠ okresu Stropkov a Medzilaborce
 • metodické semináre pre učiteľov
 • podujatia primárnej prevencie  realizované s deťmi  MŠ, žiakmi ZŠ a študentmi SŠ

Výchovné poradenstvo

 • pracovné porady VP ZŠ a riaditeľov, zástupcov, VP stredných škôl v okrese Stropkov,  Medzilaborce, Svidník a Giraltovce
 • pracovné porady VP ZŠ okresu Stropkov a Medzilaborce
 • spolupráca so ŠVS v Michalovciach
 • konzultačná činnosť