Činnosti CPPPaP

 
 • psychologické vyšetrenia
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenia
 • terapie
 • reedukácie
 • individuálne a skupinové poradenstvo rodičom a žiakom
 • výber detí do športových  tried
 • výber detí do jazykových tried
 • metodicko-inštruktážne aktivity v školách pre pedagógov
 • prednášky pre pedagógov a rodičov
 • spolupráca so školami pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov
 • komplexné metodické usmernenie výchovných poradcov v ZŠ,ŠZŠ , SŠ
 • komplexné metodické usmernenie koordinátorov prevencie
 • vypracovávanie metodických materiálov
 • besedy a prednášky pre učiteľov, rodičov, žiakov
 • aktuálne informácie o ponuke študijných a učebných odborov SŠ a o možnosti štúdia na VŠ
 • usmerňovanie profesijných želaní detí
 • voľba kariérovej cesty (štúdia, povolania) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Prednášky a besedy

 • Výchova v rodine , citová výchova
 • Agresivita a šikana
 • Výchova dieťaťa so syndrómom ADHD, ADD a poruchami učenia
 • Preventívny program Krok za krokom
 • Problémy dospievania
 • Sociálne zručnosti žiaka – rodiča – pedagóga
 • Komunikácia
 • Empatia
 • Asertivita
 • Prosociálne správanie
 • Zvládanie stresu a harmonizácia osobnosti
 • Duševné zdravie na stredných školách