Všeobecné informácie

 

Výberové konanie

Podrobnosti o výberovom konaní dostupné tu.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Podrobnosti dostupné tu.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Zákon NR SR č.245/2008 (školský zákon) v § 130 definuje školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie , ktorých súčasťou je centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.
CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
nCPPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom podľa odseku 1 a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Úsek psychologického poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine

Vzdelávací vývin

 • školská zrelosť
 • slabý školský prospech
 • neprospech
 • výrazná prospechová a výkonová  nerovnomernosť
 • ŠPU – špecifické poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a iné
 • zaostávanie psychomotorického vývinu
 • zdravotné znevýhodnenia
 • nadané a talentované deti

Osobnostný vývin

Individuálne psychologické vyšetrenia detí pri problémoch:
 • v prežívaní (strach, napätie, utiahnutosť, nadmerná plachosť,  precitlivenosť,…)
 • vo vzťahoch ( s rovesníkmi, učiteľmi, rodičmi, …)
 • v správaní (impulzivita, agresivita, šikanovanie, záškoláctvo, krádeže, …)
 • v sociálnych prejavoch (sebapoškodzovanie, týranie, zneužívanie, užívanie návykových látok, rôzne druhy závislostí …)

Úsek špeciálno-pedagogického poradenstva

 • slabý školský prospech
 • neprospech
 • výrazná prospechová a výkonová  nerovnomernosť
 • ŠPU – špecifické poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a iné
 • zaostávanie psychomotorického vývinu
 • zdravotné postihy